ยินดีกับผู้ได้รับหนังสืออนุมัติบัตร 28 พฤศจิกายน 2559
28 พฤษภาคม 2559-4‏
30 พฤษภาคม 2558 วิสัญญีพยาบาลแห่งประเทศไทย‏
ร่วมงานมุทิตาจิต ศาสตราจารย์ ดร. สมจิตร หนุเจริญกุล‏
จัดทำ CNPG วิสัญญีร่วมกับสภาการพยาบาลแห่งประเทศไทย‏

หนังสืออนุมัติบัตรเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์สาขาการพยาบาลด้านการให้ยาระงับความรู้สึก
ประชุมวิชาการประจำปี 2555
ประชุมวิชาการประจำปี 2554