รายชื่อวิสัญญีพยาบาลที่ได้รับวุฒิบัตรเป็นผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง
สาขาการให้ยาระงับความรู้สึก
(APN= Advanced Practice Nurse)

 
ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล สถานที่ทำงาน
ปี 2550 รายชื่อ APN กิตติมศักดิ์ สาขาการให้ระงับความรู้สึก 4 ท่าน
1 นิ่มนวล  มันตราภรณ์ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
2 สมพร  คำพรรณ์ โรงพยาบาลราชวิถี
3 สุพัตรา กิ่งเนตร โรงพยาบาล มหาราชนครเชียงใหม่
4 ศิริพร สายัญหรรษา โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
ปี 2551 รุ่นที่1 เข้าสอบ 11 คน สอบข้อเขียนผ่าน 11 ท่าน สอบOral ผ่าน 9 ท่าน
1 อุมาพร อินทวงศ์ โรงพยาบาล พังงา
2 พัทธวรรณ ศิริเจริญกิจ โรงพยาบาลโพนทอง จ. ร้อยเอ็ด
3 พนารัตน์ จำปา โรงพยาบาล ลำปาง
4 วิศิษฐ์ ศิริภูวนันท์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
5 สุนันทา ลักษ์ธิติกุล โรงพยาบาลสุราษฎร์
6 จวง   เผือกคง โรงพยาบาลสุราษฎร์
7 สงวนศรี บำรุงราชหิรัณย์ โรงพยาบาล เลย
8 จิราภรณ์ จิตต์โสภา ศูนย์การแพทย์ มศว. จ.นครนายก
9 ปิ่นอนงค์ รัตนปทุมวงศ์ โรงพยาบาลระนอง
ปี 2552 รุ่นที่ 2 เข้าสอบ 11 คน สอบข้อเขียนผ่าน 11คน สอบOral ผ่าน 8 ท่าน
1 สิริรักษ์ เกตุจินดา โรงพยาบาลสนามชัยเขต  จ.ฉะเชิงเทรา
2 เรืองศิริ ภานุเวศ โรงพยาบาลหนองบัวลำพู
3 กานดา เลาหศิลป์สมจิตร์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
4 รัชนี ไตรยะวงศ์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
5 แขไข ชาญบัญชี โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
6 ศิริลักษณ์ วรรณละเอียด โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
7 กฤษณา สำเร็จ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
8 พนิดา สุทธิประภา โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
ปี 2553 รุ่นที่3 เข้าสอบ 60 คน  สอบข้อเขียนผ่าน 35 ท่านเข้า สอบOral  37 ท่าน(ใหม่ 35+เก่า2 ท่าน)สอบOral ผ่าน29 ท่าน
1 กชกร  พลาชีวะ ????
2 ปวันจิตร  เลิศงามดี รพ ชลบุรี
3 ปัทมา  สมรมิตร รพ พระจอมเกล้า  จ.เพชรบุรี
4 โสมนภา  อ่อนขาว รพ พระจอมเกล้า  จ.เพชรบุรี
5 เกสรี  บุญสูตร รพ บ้านหมี่  จ.ลพบุรี
6 อรัญญา  นามคุณ รพ  ชลบุรี
7 อุษา  เอี่ยมลออ รพ อ่างทอง
8 สมพิศ  จันทราเรืองฤทธิ์ ?????
9 วันดี  แจ้งยอดสุข รพ ฉะเชิงเทรา
10 อุบลรัตน์  โยมเมือง รพ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
11 พรรณนิภา  ผาคำ รพ  สงขลา
12 กรรณิการ์  จันตระ รพ สันป่าตอง
13 วรรณา  คล้ายวงษ์ รพ สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
14 ยุพิน  อภิสิทธิวงศ์ รพ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ชุมเจตน์  จตุราบัณฑิต รพ พังงา
16 ทัศนีย์  พืชมงคล รพ  สงขลา
17 ทิพยวรรณ  มุกนำพร รพ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
18 สุวารินทร์  เกลี้ยงคำหมอ รพ  สงขลา
19 พรนพภา  ทองประภา รพ  สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย จ.ชลบุรี
20 ศศิธารี  ไตรจิตต์ รพ  สิงห์บุรี
21 วรรณพร  ทองประมูล รพ  นครนายก
22 วรารัตน์  แย้มโสภี รพ บำราศฯ
23 ชำเรือง  อิงคะวะระ รพ  สิงห์บุรี
24 เทพินทร์  เขียวขำ รพ อุตรดิตถ์
25 สุภัทรา  เฟื่องคอน ??????
26 อมรรัตน์  หลิ่มวิรัตน์ ???????
27 วรรณา  บุญขำ ???????
28 กุลิศรา  เฟื่องมะนะกุล รพ  สามพราน