รายชื่อวิสัญญีพยาบาลที่ได้รับวุฒิบัตรเป็นผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง
สาขาการให้ยาระงับความรู้สึก
(APN= Advanced Practice Nurse)

 
ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล สถานที่ทำงาน
ปี 2550 รายชื่อ APN กิตติมศักดิ์ สาขาการให้ระงับความรู้สึก 4 ท่าน
1 นิ่มนวล  มันตราภรณ์ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
2 สมพร  คำพรรณ์ โรงพยาบาลราชวิถี
3 สุพัตรา กิ่งเนตร โรงพยาบาล มหาราชนครเชียงใหม่
4 ศิริพร สายัญหรรษา โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
ปี 2551 รุ่นที่1 เข้าสอบ 11 คน สอบข้อเขียนผ่าน 11 ท่าน สอบOral ผ่าน 9 ท่าน
1 อุมาพร อินทวงศ์ โรงพยาบาล พังงา
2 พัทธวรรณ ศิริเจริญกิจ โรงพยาบาลโพนทอง จ. ร้อยเอ็ด
3 พนารัตน์ จำปา โรงพยาบาล ลำปาง
4 วิศิษฐ์ ศิริภูวนันท์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
5 สุนันทา ลักษ์ธิติกุล โรงพยาบาลสุราษฎร์
6 จวง   เผือกคง โรงพยาบาลสุราษฎร์
7 สงวนศรี บำรุงราชหิรัณย์ โรงพยาบาล เลย
8 จิราภรณ์ จิตต์โสภา ศูนย์การแพทย์ มศว. จ.นครนายก
9 ปิ่นอนงค์ รัตนปทุมวงศ์ โรงพยาบาลระนอง
ปี 2552 รุ่นที่ 2 เข้าสอบ 11 คน สอบข้อเขียนผ่าน 11คน สอบOral ผ่าน 8 ท่าน
1 สิริรักษ์ เกตุจินดา โรงพยาบาลสนามชัยเขต  จ.ฉะเชิงเทรา
2 เรืองศิริ ภานุเวศ โรงพยาบาลหนองบัวลำพู
3 กานดา เลาหศิลป์สมจิตร์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
4 รัชนี ไตรยะวงศ์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
5 แขไข ชาญบัญชี โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
6 ศิริลักษณ์ วรรณละเอียด โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
7 กฤษณา สำเร็จ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
8 พนิดา สุทธิประภา โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
ปี 2553 รุ่นที่3 เข้าสอบ 60 คน  สอบข้อเขียนผ่าน 35 ท่านเข้า สอบOral  37 ท่าน(ใหม่ 35+เก่า2 ท่าน)สอบOral ผ่าน29 ท่าน
1 กชกร  พลาชีวะ ????
2 ปวันจิตร  เลิศงามดี รพ ชลบุรี
3 ปัทมา  สมรมิตร รพ พระจอมเกล้า  จ.เพชรบุรี
4 โสมนภา  อ่อนขาว รพ พระจอมเกล้า  จ.เพชรบุรี
5 เกสรี  บุญสูตร รพ บ้านหมี่  จ.ลพบุรี
6 อรัญญา  นามคุณ รพ  ชลบุรี
7 อุษา  เอี่ยมลออ รพ อ่างทอง
8 สมพิศ  จันทราเรืองฤทธิ์ ?????
9 วันดี  แจ้งยอดสุข รพ ฉะเชิงเทรา
10 อุบลรัตน์  โยมเมือง รพ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
11 พรรณนิภา  ผาคำ รพ  สงขลา
12 กรรณิการ์  จันตระ รพ สันป่าตอง
13 วรรณา  คล้ายวงษ์ รพ สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
14 ยุพิน  อภิสิทธิวงศ์ รพ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ชุมเจตน์  จตุราบัณฑิต รพ พังงา
16 ทัศนีย์  พืชมงคล รพ  สงขลา
17 ทิพยวรรณ  มุกนำพร รพ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
18 สุวารินทร์  เกลี้ยงคำหมอ รพ  สงขลา
19 พรนพภา  ทองประภา รพ  สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย จ.ชลบุรี
20 ศศิธารี  ไตรจิตต์ รพ  สิงห์บุรี
21 วรรณพร  ทองประมูล รพ  นครนายก
22 วรารัตน์  แย้มโสภี รพ บำราศฯ
23 ชำเรือง  อิงคะวะระ รพ  สิงห์บุรี
24 เทพินทร์  เขียวขำ รพ อุตรดิตถ์
25 สุภัทรา  เฟื่องคอน ??????
26 อมรรัตน์  หลิ่มวิรัตน์ ???????
27 วรรณา  บุญขำ ???????
28 กุลิศรา  เฟื่องมะนะกุล รพ  สามพราน
29 ปรีดา  บุญญสุวรรณ รพ หาดใหญ่
  ผู้ที่สอบ APN ได้ ปี 2553

ที่ยังไม่ได้แจ้ง ชื่อ โรงพยาบาลที่สังกัด พร้อมเบอร์โทรศัพท์  กรุณาติดต่อกลับคุณนิ่มนวล  ที่ e-mail: nmuntraporn@yahoo.com หรือเบอร์โทร0816825695

เพื่อรวมรวมข้อมูลเกี่ยวกับ APN

 

APN  สาขาการพยาบาลด้านการระงับความรู้สึก ประจำปี  2554

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สถานที่ทำงาน
1 นางประภัสสร  ธรรมมงคลชัย ร.พ พระจอมเกล้า เพชรบุรี
2 นางสาวปรีดานันท์        ประสิทธิ์เวช   ร.พ พระจอมเกล้า เพชรบุรี
3 นางวรินทร       ประเสริฐทรัพย์  ร.พ. สุโขทัย
4 นางศศิธร          มหัทธนาภรณ์ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
5 นางสุพัตรี         แสงเงิน  ร.พ. ระนอง
6 นางสาวณัศนา  วิทยานุภากร ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
7 นางศิริทิพย์       สงวนวงศ์วาน
ร.พ. สรรพสิทธิประสงค์  จ.อุบลราชธานี
8 นางสำอางค์      สุมนนอก ร.พ พุทธโสธร ฉะเชิงเทรา
9 นางยุคนธร       นุชยงค์  ร.พ. วัฒนานคร จ. สระแก้ว
10 นางอำพัน        จำเนียรกาล ร.พ.บางละมุง ชลบุรี
11 นางสุภาพร      รัตน์วงศ์  ร.พ. พัทลุง
12 นางสายสุดา     พุ่มเกลี้ยง โรงพยาบาลระนอง
13 นางสาวมนัสนันท์  ศิริสกุลเวโรจน์ ร.พ บำราศนราดูร
14 นางสมถวิล       ทาหอม   ร.พ ก.ม 10 สัตหีบ
15 นางปัทมาวดี     วิเศษสิทธิโชค ร.พ วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
16 นางสาวณัชฎา    ครุฑสวัสดิ์ ร.พ สมุทรปราการ
17 นางสาวอัจฉรา  วัชราสิน ร.พ ก.ม 10 สัตหีบ
18 นางวิภารัตน์       จุฑาสันติกุล ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
19 นางยุพา              สายอุบล ร.พ นครปฐม
20 นางจันทนา         ธรรมธัญญารักษ์ ร.พ นครนายก 
21 นางสาวศศิวรรณ  บุญญธรรม  ร.พ.นพรัตนราชธานี
22 นางสาวสุจิตรา    พ่อค้า ร.พ. เดิมบางนางบวช   จ. สุพรรณบุรี 
23 นางสาวหร่อกีบ๊ะ บุญโส๊ะ  ร.พ. สมเด็จพระบรมราชินีนาถ อำเภอนายี  จ.สงขลา
24 นางวาสนา       ฉายศรี ร.พ เจ้าพระยายมราช  จ. สุพรรณบุรี
25 นางขนิษฐา     พันธุ์สุวรรณ ร.พ เจ้าพระยายมราช  จ. สุพรรณบุรี
26 นางสุพรรณี    ไพบูลย์ผล ร.พ เจ้าพระยายมราช  จ. สุพรรณบุรี
27 นางอรัญญา      ต่วนภูษา ร.พ พุทธโสธร ฉะเชิงเทรา
28 นางสาวสมจิต   ศุภกิจมงคล ร.พ พุทธโสธร ฉะเชิงเทรา
29 นางสาวอังคณา  กิตติเรืองผล ร.พโคกตะโก จ.นครสวรรค์
30 นางสาวอุทัยวรรณ  หาญอยู่ รพ.กำแพงเพชร
31 นางนงลักษณ์     เภทพ่อค้า  ร.พ.           จ.นครราชสีมา
32 นางนันท์นภัส    รักษาสุข รพ.สมุทรสาคร
33 นางสิริกร           วงษ์แก้ว โรงพยาบาลพนัสนิคม
34 นางอารีย์       โกเมนจรัสวงศ์ โรงพยาบาลสมเด็จฯ ณ ศรีราชา
35 นางจีรวรรณ   เอี่ยมศิริกิจ  ร.พ.สมเด็จ ณ.ศรีราชา
36 นางสมจิตต์       ศรีเจริญ  ร.พ.สรรพสิทธิประสงค์  จ.อุบลราชธานี
37 นางนงลักษณ์     สุรศร  รพ. สุรินทร์
38 นางสาวจิรวรรณ  อินทรพงษ์  รพ. คณะทันตแพทย์จุฬา
39 นางสาวราตรี        แฉล้มภักดิ์  รพ. อ่างทอง
40 นางสาวบุญธิดา   ลิมาพงษ์ภาส ร.พ บำราศนราดูร
41 นางสาวณภัทร     ไวปุรินทะ  สถาบันบำราศนราดูร
42 นางสาวอาภรณ์     จุลบุญญาสิทธิ์ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
43 นางสาวชลิตา        แสงจันทร์ รพ. สงขลา
44 นาวาอากาศตรีหญิงสุมาลี  หาญสุรภานนท์ ร.พ.ภูมิพลฯ
45 นาวาอากาศตรีหญิงนงนุช  เพชรรุ่ง ร.พ.ภูมิพลฯ
46 นาวาอากาศตรีหญิงทศพร  พร้อมเทพ ร.พ.ภูมิพลฯ
47 นางประไพ  ผลอิน รพ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
48 นางกฤษณา  วันขวัญ รพ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
49 ร้อยเอกหญิงเพ็ญแข  วิจิตร โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
50 นายชูชาติ      ผ่องโต ร.พ วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
51 นางสมจิตร    สิงคิพร รพ. พังงา  
52 นางสาวบุศรินทร์   ศรีญาณลักษณ์ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
53 นางสาวปัณญวีร์   เชื้อขำ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
54 นางเมธาพร   ลัภโนปกรณ์ ร.พ.ราชบุรี
55 นางจินดรุณี   รักแคว้น ร.พ.ราชบุรี
56 นางสาวเกศกมล   หอมมะลิ ร.พ.ราชบุรี
57 นางสาวระรื่น       แสนโคตร ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
58 นางศุภาศิริ      การิกาญจน์ รพ. ปํตตานี
59 นางสุนีย์พร     แคล้วปลอดทุกข์ รพ. อ่างทอง
60 นางวันวิสาข์  วงษ์พานิชย์ รพ. อ่างทอง
61 นางสุณิสา       ชื่นตา   ร.พ. ยโสธร
62 นางสาวธิติมาอภินันท์   สุขบาล รพ. ชัยนาทนเรนทร
63 นางสาวศิริรัตน์   เลิศสุชาตวนิช ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ
64 นางจินตนา        เด่นสันติสกุล รพ. นราธิวาสราชนครินทร์
65 นางอรอนงค์      กิจไพบูลย์ชัย ร.พ.สมเด็จพระสังฆราช
66 นางสาวพิมพ์พิชฌา    ไตยพันธ์ รพ.ยโสธร
67 นางดรุณี  คำปาน  รพ.สิงห์บุรี
68 นางสาวสายพิณ  บัวสระ   รพ.สิงห์บุรี
69 นางสุนทรี  เรืองสวัสดิ์  รพ.สิงห์บุรี
70 นางจินตภัค  ประกอบ รพ.สันป่าตอง
71 นางสาวจุฑามาตร์   ทองราช  รพ.ศูนย์ยะลา

 

APN สาขาการพยาบาลด้านการระงับความรู้สึก ประจำปี 2555
สาขา การพยาบาลด้านการให้ยาระงับความรู้สึก ประจำปี 2555

 

รายชื่อAPN สาขาการพยาบาลด้านการระงับความรู้สึกจำแนกตามโรงพยาบาล
รายชื่อAPN สาขาการพยาบาลด้านการระงับความรู้สึกจำแนกตามโรงพยาบาล